Nieuws

Persbericht 01/12/2017
 

Weer actief in een ander jasje:

 

 

Per 1 december 2017 is Stichting Dierenambulance Leeuwarden eo weer actief geworden en is de status slapend niet meer van toepassing.

 

In de zomer is op 30 juni j.l. de praktische bedrijfsvoering stilgelegd en het verzorgingscontract teruggegeven aan de gemeente daar de stichting geen garantie kon bieden voor wat betreft continuïteit.

 

De praktische dierenambulancewerkzaamheden en het contract zijn per direct overgenomen door Stichting De Wissel, het lokale dierenasiel te Leeuwarden.

 

Na herinventarisatie is in overleg met betrokken private en overheidspartijen besloten om vanuit de stichting een dierencrematorium op te zetten, op die manier blijft de stichting betrokken binnen de keten van dierenhulpverlening.

 

In het dierencrematorium zal gewerkt worden met een beperkt aantal beschutte werkplekken voor mensen die op enige afstand van de arbeidsmarkt staan, eerst in de vorm van een pilot en later wellicht permanent.

 

Na installatie van de crematie-oven zal er een opleidingstraject voor deze ovenisten starten, volgens de huidige planning vanaf februari 2018.

 

Diereigenaars die hun dieren willen laten cremeren, kunnen per heden hun dieren aanbieden voor uitgestelde crematies en per maart 2018 voor reguliere crematies.

 

In dat kader verwijzen wij u graag naar:

www.dierencrematoriumleeuwarden.nl

 


Dierenambulance:

 

Voor dierenambulancegerelateerde vragen verwijzen wij u van harte door naar:
- stichting De Wissel
https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/dierenopvang-de-wissel voor de meer organisatie georiënteerde vragen (stages, vrijwilligersaanmeldingen etc.)
en/of
- https://www.facebook.com/dierenopvangdewissel/ en/of https://www.facebook.com/vrwdal/ voor de meer praktische dierenambulance-georiënteerde/diergerelateerde vragen

 


Vragen voor de stichting:


Mocht u vragen hebben voor specifiek de niet meer als dierenambulance praktisch opererende
stichting Dierenambulance Leeuwarden eo, neem dan schriftelijk contact op via:
Stichting Dierenambulance Leeuwarden eo
Postbus 7673
8903 J R   Leeuwarden

 
 
---
 
Persbericht 01/07/2017
 
Soms moet je een impopulair besluit nemen om een impasse te doorbreken
 
 
Leeuwarden - Afgelopen dagen is er begrijpelijkerwijs aardig wat aandacht in de pers en op de sociale media uitgegaan naar de sluiting van de bedrijfsvoering van de stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o..
Een dierenambulance heeft immers uit zichzelf al een hoog knuffelbaarheidsgehalte en als er beweringen gedaan worden dat er iemand met grote sommen geld - van zo'n dierenambulance - vandoor dreigt te gaan, dat is natuurlijk altijd nieuws.
 
Stichting Dierenambulance Leeuwarden is, als rechtsopvolger van de vereniging Dierenambulance Leeuwarden, in 2008 bij notariële akte opgericht.
De bedrijfsactiviteiten van deze dierenliefhebbers en dierenhulpverleners worden al een kleine 30 jaar binnen en ver buiten de gemeente Leeuwarden ontplooid.
 
 
Dertig jaar overleg:
 
Diezelfde 30 jaar is er vanuit de gemeente, de burger en andere dienstverleners en belanghebbenden binnen de keten van dierenhulpverleners, de wens om de praktische werkzaamheden en het "loket", dat wil zeggen:
- de informatievoorziening,
- praktische (dieren-)overdrachten,
- administratieve en
- financiële afhandeling
op één plaats te bundelen. De kandidaat van ieders voorkeur hiervoor is stichting De Wissel.
 
Al 30 jaar wordt gepraat en onderhandeld over integratie, fusie, overname, innige samenwerking etc. etc..
 
De gemeente heeft hier middels:
- belonen (we zetten de contract- en subsidierelatie voort) en
- ontmoedigen (we zetten de contract- en subsidierelatie stop),
geprobeerd een positieve invloed op dit proces uit te oefenen. Maar de partijen komen nooit tot een daadwerkelijk samengaan.
En de gemeente kan en mag niet dwingen, immers het zijn twee separate onafhankelijke rechtspersonen die beleidsvrijheid genieten.
 
Na in dit al 30 jaar durende proces eind juni 2017 opnieuw geconfronteerd te worden met zicht op:
- insolventie op basis van het reële banksaldo,
- bekende dips in de bedrijfsvoering welke voorkomen in de maanden maart/april en juni/juli, welke nogmaals in januari 2017 schriftelijk aan alle betrokken ketenpartners te kennen zijn gegeven,
is nu ook weer de inmiddels achtste en meest recente deadline voor overname verstreken.
 
De Raad van Toezicht van de stichting heeft daarom gezegd: het is financieel niet meer verantwoord om door te gaan en geeft de gemeente haar opdracht tot dienstverlening terug, de stichting kan immers niet meer garanderen dat er 24/7 dienstverlening kan plaatsvinden.
 
 
Organisatorisch verweesd en binnen 24 uur organisatorisch geadopteerd:
 
De vrijwilligers zijn op die manier per 30 juni 2017 organisatorisch verweesd bij de stichting Dierenambulance Leeuwarden en werden - eigenlijk direct - per 30 juni 2017 organisatorisch geadopteerd door stichting De Wissel.
De impasse is doorbroken!
Stichting De Wissel heeft een interne dierenambulance en de stichting Dierenambulance Leeuwarden doet een stapje terug.
 
De vrijwilligers geven - een kleine doch emotionele 24 uur later - op de nog steeds door hen beheerde facebookpagina - gekoppeld aan de stichting Dierenambulance Leeuwarden - aan dat zij een nieuw professioneel bestuur krijgen vanuit de Wissel!
 
Het bekende 0900 nummer is doorgeschakeld naar de nummers opgegeven door de gemeente in haar persbericht d.d. 30 juni 2017 over deze kwestie, voor specifieke dienstverlening.
Wanneer De Wissel en haar nieuwe interne dierenambulance een nieuw nummer kiezen en dit breed publiceren, zal het huidige 0900-nummer uit de roulatie worden gehaald om onnodige verwarring bij het publiek en erger nog: vertraging in de keten van dierenhulpverlening, waar tijd een kostbaar goed kan zijn, te voorkomen.
 
Voor de website, twitter, facebook en al het overige zal hetzelfde gelden.
 
 
Soms moet je een impopulair besluit nemen om een impasse te doorbreken ... .
 
 
 
Hoe nu verder:
 
De door de gemeente aangewezen partij(-en), in dit geval voorlopig, maar hopelijk permanent, deze nieuwe interne dierenambulance van de Wissel dus, maar ook andere belanghebbende dierenhulpverleners, mogen - tegen reële onkostenvergoeding - gebruik maken van de boedel van Stichting Dierenambulance Leeuwarden.
 
De stichting Dierenambulance Leeuwarden wordt dus - in tegenstelling tot de angst van de vrijwilligers - niet geliquideerd en dus gaat er niemand met het geld van de dierenambulance vandoor.
 
Dit gebruik maken van de boedel is in de praktijk nu ook al zo, daar er op dit moment nog steeds:
- uniformen
- 1 Dierenlot dierenambulance (eigendom van stichting Dierenlot, waar de vrijwilligers en/of de Wissel namens hen, dan zelf nieuwe afspraken over zullen moeten maken met stichting Dierenlot. Hier heeft de stichting DAL geen rol of zeggenschap in.)
- mobiele telefoons
- betaalterminals
- sleutels
en al wat dies meer zij, in het bezit van deze vrijwilligers zijn.
 
Als de vrijwilligers/De Wissel deze willen blijven gebruiken, moeten hier financiële afspraken over gemaakt worden.
Als de vrijwilligers/De Wissel - deze nieuwe interne dierenambulanceorganisatie - van de Wissel -, anders willen inrichten, staat dat hen uiteraard volledig vrij en verwacht de stichting Dierenambulance Leeuwarden dat dergelijke middelen netjes en schoon retour gezonden worden via postbus 7673, 8903 J R te Leeuwarden.
 
 
Afwikkelen lopende zaken:
 
In de koude opslag van de stichting Dierenambulance Leeuwarden zijn nog een klein 15-tal dieren aanwezig, welke in de afgelopen maximaal 60 dagen zijn opgehaald en waar nog geen dier-eigenaar aan is gekoppeld.
 
Voor de dier-eigenaars die twijfelen of hier één of meer dieren van hen tussen zitten: we verwijzen naar de meldingen op de bekende facebookpagina, waar deze meldingen altijd met een omschrijving, datum en locatie aantreffen, etc. etc. zijn gepost.
De status van de melding / oproep wordt hier ook omschreven, dus reeds geclaimde/opgehaalde dieren, worden als dusdanig gemeld.
 
Mocht blijken dat een ongeclaimd dier van u is of in elk geval lijkt te zijn, neem dan schriftelijk contact op via: postbus 7673, 8903 J R  te Leeuwarden, sluit daar een zo recent mogelijke foto bij van het dier, de bijbehorende diergegevens volgens het dierenpaspoort en uiteraard uw contactgegevens en dan neemt de sleutelbewaarder van de stichting zsm contact met u op voor vervolgoverleg en zo mogelijk overdracht.
 
Na het verstrijken van de contractuele bewaartermijn op 11 augustus 2017 zoals overeengekomen in het dienstverleningscontract met de gemeente, wordt de vriezer zoals gebruikelijk periodiek geruimd en draagt de Omrin via Rendac zorg voor een adequate verwerking waardoor risico's voor de volksgezondheid afgedekt zijn.
 
---
 
aanvulling 15-08-2017:
De 11 nog aanwezige katten in de koude opslag, waarvan vermoed kon worden dat dit huisdieren zijn geweest, zijn gefotografeerd en vervolgens gecremeerd op 16 augustus 2017 door Dierencrematorium Noord Nederland te Drachtstercompagnie en de as is daar door hen uitgestrooid op het eigen uitstrooiveld/bos.
 
Mocht u vermoeden dat uw huisdier hier tussen heeft gezeten, dan is een schriftelijke verklaring van het bovenstaande beschikbaar van het crematorium op verzoek.
 
Zend hiertoe een schriftelijk verzoek - met foto van uw kat voor vergelijk/matchen met de laatste foto's voor crematie - naar het bovengenoemde adres, met daarin uiteraard uw eigen contactgegevens voor vervolgcontact. De gegevens worden uiterlijk 1 jaar bewaard door het dierencrematorium en de stichting, hierna worden deze gegevens vernietigd conform de geldende privacywetgeving omtrent databases.
 
De overige wilde dieren uit de koude opslag zijn naar het Fries Natuurmuseum gegaan naar de preparateursafdeling en zoals gebruikelijk belangeloos geschonken. Het restant van de wilde dieren - ongeschikt voor de prepateurs van het Fries Natuurmuseum - is afgevoerd en verwerkt conform de geldende wet- en regelgeving via de Omrin en de Rendac.
 
einde aanvulling 15/08/2017
 
---
 
Wegens het sterk kunnen bezuinigen op de vaste lasten nu er niet meer 24/7 een bedrijfspand beschikbaar hoeft te zijn, immers de vrijwilligers werken nu vanuit de Wissel en/of vanuit huis, kan de stichting insolvabiliteit iets langer van zich afhouden.
Gedurende die periode kan zij zoeken naar een passende oplossing voor overige belanghebbenden als en wanneer die zich melden.
 
 
Persoonlijk verzoek:
 
- Sita (het inmiddels 15 en een half jaar oude hondje dat de witte vlag draagt in het bedrijfslogo), Radha, Bhishm, Gauri, Paro en Kiran, de zes border collies
- Kumbhkaran de zwart-witte kat, die vindt dat hij ook een border collie is
- En alle periodiek hier verblijvende logéhonden, afgelopen vrijdag was dat de koddige en heel lieve kruising australian shepherd-border collie Bueno
zouden het - samen met de schrijver - met zijn allen erg op prijs stellen als de ruiten van de privé woning met kantoor aan huis, waar ook deze dieren pal achter slapen en wonen ... NIET weer ingegooid wordt met een baksteen van 5 kg, zoals nu 30 juni om 22:57 uur is gebeurd.
Dit op basis van feitelijk incorrecte informatie, door iemand die denkt voor de dieren op te komen ... Wat een held ... !
 
Gelukkig is de tweede glaslaag van het dubbele glas niet gebroken, waardoor deze onschuldige dieren een baksteen van 5 kg op hun hoofd bespaard is gebleven ...
Sita heeft met haar 15 en halve jaar echter wel de rest van de nacht en de volgende ochtend meerdere keren hartaanvallen van de veroorzaakte stress gehad ... .
Is dat wat je op je geweten wil hebben?
 
Als je een dierenliefhebber bent zijn OOK deze dieren het beschermen waard! Zij zitten niet in de raad van toezicht van de stichting en hebben dit impopulaire besluit niet genomen.
Als je daar anders over denkt, is het tijd voor een goed gesprek bij de politie en wellicht zelfs ook een psychiater.
Er is geen verschil tussen de persoon die aanzet tot haat en oproept tot geweld en de persoon die daadwerkelijk de baksteen hanteert.
Wees wijzer ... en aardiger. Trek je conclusies op basis van de volledige informatie ... dat helpt ook.
 
De daders in deze, die ook graffiti hebben gespoten op het bedrijfsgebouw van de DAL, zijn in beeld met dank aan de weelde aan beveiligingscamera's van ons zelf en van onze buren/overburen, op beide locaties.
Zelf melden bij de politie vóór vrijdag 7 juli 2017 uiterlijk 12:00 uur, wordt sterk aangemoedigd, wellicht krijg je dan een transactie van de Officier van Justitie aangeboden.
 
 
 
 
 
 
Raad van Toezicht Stichting Dierenambulance Leeuwarden
Postbus 7673
8903 J R  Leeuwarden
 
--- einde persbericht ---
01/07/2017
 
 


Doneer direct online! Vermist & gevonden Donateur worden
Volg ons op Facebook of Twitter